Komisie obecného zastupiteľstva
Komisia stavebná a životného prostredia
Komisia finančná
Ing. Pavol Sentiváni - predseda
Mgr. Mária Ciganocová - predsedníčka
Mgr. Jana Cvoreňová - členka
Lenka Zalužická - členka
Lenka Zalužická - členka
Ing. Pavol Sentiváni - člen
     
Komisia pre šport, kultúru a mládež
Komisia pre riešenie sťažností a verejného poriadku
Jozef Minkanič - predseda
Ing. Pavol Sentiváni - predseda
Mgr. Mária Ciganocová - členka
Mgr. Jana Cvoreňová - členka
Mgr. Jana Cvoreňová - členka
Jozef Minkanič - člen
 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia pre inventarizáciu majetku
Mgr. Jana Cvoreňová - predsedníčka
Lenka Zalužická - predsedníčka
Mgr. Mária Ciganocová - členka
Jozef Minkanič - člen
Lenka Zalužická - členka
Ing. Pavol Sentiváni - člen