Tlačivá a formuláre
Evidencia obyvateľstva
Manuál
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Žiadosť o vydanie voličského preukazu
 
Životné prostredie
Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa
 
Verejné priestranstvá
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Žiadosť o záber a užívanie verejného priestranstva
 
Dane a poplatky
Žiadosť o paušálnu úľavu z dôvodu štúdia alebo zamestnania mimo obce
Žiadosť o pomerné zníženie poplatku z dôvodu štúdia alebo zamestnania mimo územia SR
Priznanie k dani za psa
Odhlásenie psa z evidencie dane za psa
Podnikanie
Žiadosť o vydanie Osvedčenia SHR
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR
 
Výstavba a územné plánovanie
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o zmenu užívania stavby
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenim konaní
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavbe
Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia