Zamestnanci úradu
Bc. Agnesa STRIČKOVÁ
starostka obce
Darina CVOREŇOVÁ
administratívna
pracovníčka OcÚ
Marta TKÁČOVÁ
hlavná kontrolórka obce
Darina HIRJAKOVÁ
kronikárka obce
Mária ŠALACHOVÁ
knihovníčka OcK
056/688 60 63 056/688 60 61